Preview Committee of IFFI 2018

Aziz Quereshi
Chetan Mathur
Mahesh Digrajkar
Satish Pandey
Bhaskar Hazarika
Bappa Ray
Malti Sahay
Utpal Borpujari
Usha RK
Suresh Jindal
Suresh Bhardwaj
Sanjeev Kohli
Saibal Chatterjee
Rekha Gupta
Rajesh Jala
Praveen Arya
Manik Batra
Kiran Jha
Jyotsana Garg
Joydeep Ghosh
Arunoday Sharma
Arun Chadha